Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zgodnie z art. 14 ustawy – o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 109, poz. 1161) ze zm. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.458) z póź. Zm. przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

Szczegółowe cele i zadania określa statut Przedszkola.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 138