Guziki

Tryb działania

Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 200 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie.

Dyrektor kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale „ Przedmiot działalności i kompetencje ” określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej znajduje się do wglądu w sekretariacie placówki.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców znajduje się do wglądu w sekretariacie placówki.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 118